Cuadratura polo número áureo

 


Calcúlase primeiro a sección áurea do raio, que é corda de 36º e lado do decágono regular inscrito.

<< Pasar o cursor por enriba do gráfico

Tomando co compás r+fi, localízase un punto exterior que formaría un triángulo isósceles de base 1,5.

A unión do punto co extremo do diámetro corta a circunferencia a unha distancia do outro extremo igual ao lado do cadrado, cun erro dunha milésima de raio.

teórico 3,1415926
construido 3,14057
erro = 0,0010.r

A descrición deste método por Paulo Porta consta en rexistro da propiedade intelectual (2007). A súa aplicación xeométrica non está suxeita a restriccións.
Cuadratura exipcia (I) Cuadratura exipcia (II) cuadratura babilónica Cuadratura R2 + R3 Cuadratura pola raiz de fi (I) Cuadratura pola raiz de fi (II)Cuadratura polo número áureo Cuadratura pola raíz de 2 Cuadratura pola tanxente de 30º
Cuadratura polo cadrado do número áureo (I)
Cuadratura polo cadrado do número áureo (II) Cuadratura de Viète Cuadratura de Hobson Cuadratura pitagorica Cuadratura pitagórico-salomónica Cuadratura pola tanxente de 40º Cuadratura de Goodhue Cuadratura de Specht
Cuadratura con 2/3 de raíz de 5
Cuadratura de Gelder Cuadratura 1 de Ramanujan Cuadratura pola raiz de 5 Cuadratura pola tanxente de 30º Cuadratura 1 de Sarmiento Cuadratura dos tres lados do decágono Cuadratura 2 de Ramanujan Cuadratura 2 de Sarmiento