Trazado de polígonos regulares

Páxina principal

Endecágono dado o raio ou a circunferencia circunscrita. Método alternativo 2

Sección de Xeometría

 

Polígonos dado o raio   Polígonos dado o lado

Triángulo equilátero
Cadrado
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono 1
Decágono 2
Endecágono -CL-
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -CL-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -CL-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Triángulo equilátero
Cadrado 1
Cadrado 2
Pentágono
Hexágono
Heptágono -CL-
Heptágono -Alt1-
Heptágono -Alt2-
Octógono
Eneágono -CL-
Eneágono -Alt1-
Eneágono -Alt2-
Decágono
Endecágono -Alt1-
Endecágono -Alt2-
Dodecágono -CL-
Tridecágono -Alt1-
Tridecágono -Alt2-
Tetradecágono -Alt1-
Tetradecágono -Alt2-
Pentadecágono -Alt-
Hexadecágono -CL-
Heptadecágono -Alt1-
Heptadecágono -Alt2-
Octodecágono -CL-
Octodecágono -Alt1-
Octodecágono -Alt2-
Nonadecágono -Alt1-
Nonadecágono -Alt2-
Icoságono -CL-

Obxectivo: obter como medida lateral a corda de 360/11: 32,72727272…º. Esta corda é dupla do seno de 16,36363636…= 0,281732556841429… polo tanto debe medir 0,563465113682859…

Trácense dous diámetros perpendiculares AB e CD. Calcúlese o punto medio dun raio OA: E. Trácese o segmento CE e prolónguese ata case a circunferencia. Lévese a distancia EC ata o raio OB obtendo F na súa sección áurea. Trácese por F un arco con centro en O ata cortar o de centro A en G. Trácese outro arco de raio 1 e centro C para situar H na circunferencia, a 30º de A, e con centro en H outro arco igual que cortará a recta CE en I. A distancia GI é o lado do endecágono.

EC mide a metade da raíz de 5 = 1,118033988749…, polo tanto OF 0,618033988749… e tamén OG, que forma con A un triángulo isósceles con dous lados que miden 1. Coñecendo as proporcións dun pentágono regular sabemos que os lados deste triángulo son de 36 e 72º, por tanto o ángulo DOG é de 18º, o que permite situar as coordenadas de G respecto do centro O en 0,58778525229… e 0,1909830056... O triángulo CIH tamén é isósceles con dous lados 1 e un ángulo HCI de 33,4349488229...º CI mide 1,66902386024… e o ángulo ICD 26,565051177…º, o que permite situar as coordenadas de I en 0,492820323… e 0,7464101615… Por Pitágoras calculamos GI= 0, 56348705689…

Erro teórico: 0,000022·r

 

   
Arriba