En Galego      En Castellano
Semirregulares

Cuboctaedro
Triakontágono
Tetraedro truncado
Hexaedro truncado
Octaedro truncado
Dodecaedro truncado
Icosaedro truncado
Rombicuboctae-dro pequeno
Pseudorrombi-cuboctaedro
Rombicuboctae-dro grande
Rombicosidode-caedro pequeno
Rombicosido-decaedro grande
Hexaedro achatado
Dodecaedro achatado
Prismas e Antiprismas

Xeneralidades sobre os poliedros semirregulares

Están formados por dous ou tres tipos de polígonos regulares.
Non teñen esfera inscrita, pero conservan a media e a circunscrita.
Poden construirse a partir dos regulares mediante algún tipo de modificación, como o Truncamento ou a ablación.

O truncamento dun vértice supón seccionar o poliedro cun plano perpendicular ao raio correspondente. O truncamento dunha arista faise tamén cun plano perpendicular ao raio da circunferencia media que une o centro do poliedro co punto medio da arista.

Os poliedros semirregulares obtidos por truncamento conservan os eixos e planos de simetría dos regulares.

Podemos comezar truncando os vértices dos cinco poliedros regulares con planos que pasan polos puntos medios das aristas. Do tetraedro non resulta un tipo novo de sólido, senón un octaedro:


Cuboctaedro

 

Caras:

Aristas:
Vértices:
Raio:

Superficie:

Volume:

14 (6 cadrados e
8 triángulos)
24
12 (3/4/3/4)
1 a

9.4641 a2

2.357 a3

É o poliedro resultante de truncar até os puntos medios das aristas os vértices dun hexaedro ou dun octaedro.
Pode definirse fácilmente con catro hexágonos regulares.


Triakontágono

 

Caras:

Aristas:
Vértices:
Raio:

Superficie:

Volume:

32 (12 pentágonos e 20 triángulos)
60
30 (3/5/3/5)
1,618 a

29.306 a2

13.835 a3

Chamado tamén Icosidodecaedro.

É o resultado de truncar até os puntos medios das aristas os vértices dun dodecaedro ou dun icosaedro.


Tetraedro truncado

 

Caras:

Aristas:
Vértices:
Raio:

Superficie:

Volume:

8 (4 hexágonos e 4 triángulos)
18
12 (3/6/6)
1,1726 a

12.1243 a2

2.71 a3

Chamado tamén Troncotetraedro.

É o resultado de truncar até un tercio da arista os vértices dun tetraedro.


Hexaedro truncado

 

Caras:

Aristas:
Vértices:
Raio:

Superficie:

Volume:

14 (8 triángulos e 6 octógonos)
36
24 (3/8/8)
1.7788 a

32.434 a2

13.599 a3

Chamado tamén Troncohexaedro.

É o resultado de truncar os vértices dun hexaedro até 0,2929 da arista.


Octaedro truncado

 

Caras:

Aristas:
Vértices:
Raio:

Superficie:

Volume:

14 (8 hexágonos e 6 cadrados)
36
24 (4/6/6)
1.581 a

26.784 a2

11.3137 a3

Chamado tamén Troncooctaedro e Poliedro de Lord Kelvin.
É o resultado de truncar os vértices dun octaedro até un tercio da arista.
É o único sólido semirregular co que se pode teselar o espacio.


Dodecaedro truncado

 

Caras:

Aristas:
Vértices:
Raio:

Superficie:

Volume:

32 (20 triángulos e 12 decágonos)
90
60 (3/10/10)
2.969 a

100.99 a2

85.039 a3

Chamado tamén Troncododecaedro.

É o resultado de truncar os vértices dun dodecaedro até 0,276 da arista.


Icosaedro truncado

 

Caras:

Aristas:
Vértices:
Raio:

Superficie:

Volume:

32 (20 hexágonos e 12 pentágonos)
90
60 (5/6/6)
2.478 a

72.607 a2

55.287 a3

Chamado tamén Troncoicosaedro.

É o resultado de truncar os vértices dun icosaedro até un tercio da arista.


PÁXINA 2
En Galego      En Castellano
Semirregulares