MODOS DE FUSIÓN

SUBEXPOSICIÓN LIÑAL

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Subexposición
liñal
Sustraer

 

 
modo Sobreexposición liñal
modo Superpoñer


O resultado é o inverso da suma dos inversos de ambas as dúas capas
é dicir, súmase a cantidade de tinta na impresión
É un modo simétrico, xa que non influe qué capa está sobre a outra
O branco en calquera das capas é neutro
O valor inverso ao dunha das capas na outra capa, transfórmase en negro

Aplicacións típicas:
- Manter o detalle das texturas baixo as sombras Ver exemplos
- Escurecer texturas localmente, pintando con grises, ou gobalmente, con capa superposta Ver exemplos

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital