MODOS DE FUSIÓN

DIFERENCIA

PhotoShop

PhotoPaint
Paint Shop Pro
Painter
Gimp
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Diferencia

 

 
modo Mestura definida
modo Exclusión


O valor resultante é a diferencia de valores nas capas
É un modo simétrico, xa que non influe qué capa está sobre a outra
O negro de calquera capa é neutro
O branco en calquera capa invirte o valor da outra capa

Aplicacións típicas:
- Solarizacións Ver ejemplos
- Detectar diferencias e comprobar alteracións
- Efectos de cor

 

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital