EMPREGO DAS TIC PARA DESENVOLVER A
CREACIÓN ARTÍSTICA. EDICIÓN ABALAR

Santiago, 2011
Desenvolvemento de contidos

A Imaxe Dixital. Tipos e formatos
. A imaxe como medio de expresión cultural e artística. Tipos de imaxe dixital: vectorial e tramada (mapa de bits).
. Formatos. Bancos de imaxes. Sitios web onde compartir e difundir imaxes.

Manexo da imaxe tramada
. Edición de imaxes de píxeles co programa GIMP.

Manexo de imaxes vectoriais
. Deseño vectorial cos programas Draw de OpenOffice e InkScape. Instalación, compoñentes, etc.
. Almacenamento de datos virtuais: dropbox, evernote, ...

Presentacións multimedia
. Elaboración e aproveitamento didáctico das presentacións multimedia na web 2.0: prezi, slideshare, issuu,...

Glogs
. Ferramentas web de creación de carteis: glogster.

Xeometría dinámica
. Xeometría dinámica cos programas Geogebra e CaR Metal.

Programas e aplicacións libres
.Programas de deseño de uso gratuíto. Guía de programas e posibles aplicación didácticas.

Recursos na web
.Guía de recursos web sobre debuxo e educación plástica e visual: blogs, wikis, webquest…

Prevención do ciberacoso
.A prevención do ciberacoso no ámbito escolar.

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital