DIDÁCTICA DAS ENSINANZAS
ARTÍSTICAS A TRAVÉS DAS TIC
Ourense, 2011
Desenvolvemento de contidos

Aportación das TIC á docencia e aprendizaxe de materias artísticas
. Recursos de Imaxe dixital e campos de aplicación
. Imaxe Vectorial e Imaxe de píxeles.
. Tipoloxía e fundamentos dos programas de imaxe.

Manexo básico da imaxe tramada (Gimp)
. Creación de formas elementais.
. Comandos de transformación, organización e combinación.

Manexo básico dos programas de edición vectorial (Inkscape)
. Axustes dimensionais e axustes tonais.
. Sistemas de cor.
. Manexo de capas e máscaras.
. Transformacións.

Planificación e realización de proxectos de imaxe dixital
. Obtención de imaxes con cámara dixital, con escáner ou coas propias ferramentas dos programas.Bancos de imaxes.
. Rutinas de traballo. Arquivo e catalogación de imaxes.
. Importación e exportación. Conversión de formatos.
. Preparación das imaxes para web, proxección, inserción en documentos e saída impresa.

Experimentación e uso das TIC na creación e busca de materiais didácticos
. Técnicas de fotomontaxe e adaptación.
. Creación de animacións sinxelas.
. Creación de presentacións e galerías web.

Deseño 2D, Xeometría e Debuxo Técnico con medios dixitais
. Programas CAD gratuítos e aplicación na aula.
. Programas de xeometría interactiva e aplicación na aula.
. Deseño e xeometría con programas vectoriais.

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital