IMAXE DIXITAL E COR
Lugo, 2006
Desenvolvemento de contidos

Percepción e cor
. Espectro electromagnético e Sensación cromática
. Atributos perceptivos da cor: Ton, Valor, saturación, craridade e croma
. Curva espectral dunha cor (estímulo)
. Curvas espectrais dun filtro (tinta) e dun iluminante
. Perceptores retinianos e percepción composta
. Puntos de inflexión perceptiva no espectro
. Combinación aditiva
. Roda de Newton. Integración temporal e integración espacial
. Adición triestímulo e percepción trivariante
. Modelos tridimensionais de descripción da cor

Sistemas informáticos e imaxe dixital
. Imaxe vectorial e ráster
. Resolución e tamaños
. Axustes dimensionais e tonais
. Codificación da cor
. Mestura aditiva e sustractiva
. Profundidade de bits e modos de cor
. Canles
. Compoñentes tricromáticos e perceptivos
. Selectores de cor nos programas
. Cambios de modo
. Necesidade de administrar a cor: Consistencia da cor, calibración e perfilado
. Calibrado de monitor, sen e con espectrofotómetro

Obtención de imaxes
. Captura con cámara dixital
. Tipos de cámaras
. Funcións e parámetros
. Sensores. Arquitecturas de cor
. Do fotón ao píxel: exposición, sensibilidade, Rsr, gama dinámica e cuantificación
. Volcado e arquivo de datos
. Temperatura de cor e balance de brancos
. Caracterización da cámara. Tomas de calibración con cartas e dianas
. Proceso RAW
. Dixitalización con escáner. Tipos de escáner. Manexo
. Resolución, ampliación e rango dinámico
. Tipos de orixinais. Técnicas de dixitalización
. Perfilado de escáner

Xestión da cor
. Historia dos modelos de cor
. Modelos de especificación, descrición e representación. Colorimetría
. Espacios ideais
. Orixe e consistencia xeométrica dos espacios ideais
. Cálculos e datos colorimétricos no diagrama CIE xy
. Espacios e perfís
. Xestión da cor: calibrado, caracterización e perfil
. Espacio de traballo, espacio de referencia, motor de conversión
. Criterios ou métodos de conversión
. Diferencias de perfil. Asignar e converter
. Preferencias e axustes de xestión da cor en sistemas operativos e programas

Impresión
. Técnicas de impresión. Impresoras
. Tramado. Lineatura. Ganancia de punto. Rexistro.
. Tintas. Composición, colorantes, estabilidade, duración
. Papeis e transparencias. Gramaxe. Revestimentos. Fibrosidade
. Velocidade e capacidade de absorción
. Perfilado de impresora. Perfís incrustados, xenéricos, personalizados e comerciais
. Axuste de proba en pantalla
. Corrección de cores fóra da gama de saída

Axustes de cor e ton
. Melloras na imaxe dixital
. Mellora global ou local
. Histograma e diagnóstico
. Ferramentas para o axuste da luminosidade global
. Niveis e curvas
. Correccións de cor. Ferramentas
. Traballar con gamas expandidas (máis de 8 bits/canle)
. Técnicas para a corrección de dominantes
. Corrección con diana. Método de igualación de compoñentes RGB
. Igualar tons de pel para fotomontaxes. Método de igualación de compoñentes HSB
. Virados, duotonos e mapas de degradado
. Tratamento cromático mediante capas de axuste enmascaradas
. Métodos de conversión de cor a branco e negro
. Técnicas de coloreado a partir de escala de grises
. Coloreado por zonas
. Coloreado por zonas mediante capas de axuste enmascaradas
. Colorear deseños con tintas planas.
. Uso creativo dos modos de fusión

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital