FOTOGRAFÍA E TRATAMENTO
DA IMAXE DIXITAL
Santiago, 2007
Desenvolvemento de contidos

- Ferramentas básicas de selección: lazo, rectángulo, elipse.

- Creación de trazados: silueteado de formas con plumilla.

- Corrección básica de cor en imaxes: niveis, curvas, brillo/contraste, reemprazar.

- Ferramentas de pintura / degradado: pinceis, bote de pintura.

- Filtros básicos: enfoque / desenfoque.

- Ferramenta de texto / formateo de texto

- Composición con distintas imaxes: montaxes.

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital