ARTE DIXITAL
IMAXE E FOTOGRAFÍA DIXITAL
Santiago, 2009
Desenvolvemento de contidos

Tipos e características da Imaxe Dixital
. Imaxe vectorial e imaxe tramada ou de píxeles
. Xeración e transformación de obxetos vectoriais
. A imaxe tramada no plano dimensional e no plano tonal
. Programas, formatos e conversión.
. Importación e exportación de imaxes

Creación e edición de imaxes vectoriais
. Creación de obxectos e formas elementais
. Comandos básicos de transformación, organización e combinación
. Conversión a curvas. Edición de nodos
. Agrupar, distorsionar, perspectiva
. Cuadrícula, guías e encaixar en obxectos
. Exportación de formatos

Captura con cámara dixital
. Tipos de cámaras. Funcións e parámetros
. Volcado de datos. Formatos. Compresión
. Rutinas de almacenamento e arquivo

Dixitalización con escáner
. Tipos de escáner. Manexo
. Resolución, ampliación e rango dinámico
. Tipos de orixinais. Técnicas de dixitalización

Axustes e melloras nas imaxes de píxeles
. Axustes dimensionais: reencuadre, tamaño, resolución de impresión
. Axustes tonais: histograma e diagnóstico
. Niveis e curvas
. Correccións de cor
. Control e mellora da nitidez

Técnicas avanzadas de edición
. Seleccións. Máscara rápida
. Traballo con canles
. Capas e máscaras de capa
. Degradados, sombras, efectos
. Fotomontaxe

Uso creativo da imaxe dixital
. Modos de fusión e aplicacións
. Deformación e distorsión
. Combinación de imaxes vectoriais e tramadas en diferentes programas.

Impresión de imaxes
. Técnicas de impresión
. Impresoras. Funcionamento
. Papeis e transparencias

Imaxes dinámicas e interactivas
. Creación de imaxes animadas
. Imaxes de sustitución e efectos rollover
. Sectores e mapas de imaxes

Imaxes para a web
. Conceptos básicos do deseño e edición de páxinas
. Preparación e edición dunha galería web
. Organización de vínculos e navegación
. Inserción de imaxes vectoriais e ráster

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital