Rodas cónicas dentadas, con eixes en ángulo recto
Estudio dos cambios de dirección e de velocidade no movemento

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004