Pirómetro de cadrante
Depósito de alcohol e agulla indicadora

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004