Aparello de Mariotte
Estudio dos efectos da presión atmosférica

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004