Colección de lentes, prisma e pirámide óptica
Estudio dos efectos de lentes e prismas nos raios luminosos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004