Barómetro de Gay-Lussac
Estudio da tensión do vapor de auga

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004