Modelo cristalográfico. Sistema cúbico regular
Estudio da Cristalografía e a Mineraloxía

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004