Modelo cristalográfico. Sistema hexagonal
Estudio da Cristalografía
e a Mineraloxía

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004