Modelo clásico humano
Detalle do cerebro humano desmontado

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004