Barómetro metálico tipo Bourdon
Estudio da presión atmosférica

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004